Eolas / Information

Ráiteas Misean – Mission Statement

Is bunscoil comhoideachasúil, lán Ghaelach, Caitliceach í Gaelscoil Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin, Co. Chorcaí, atá faoi phatrúnacht Easpag Chaitliceach Chorcaí agus Rois.

Is í an Ghaeilge teanga chumarsáide agus caidrimh laethúil na scoile. Is iad na leanaí croí lár na scoile agus déantar gach iarracht oideachas d’árd chaighdeán a chuir ar fail do leanaí, trí mheán na Gaeilge trí

  • Cothrom na fénne a thabhairt do phobal na scoile i slí cairdiúil, cothrom, réasúnta
  • Béim a chur ar fhorbairt iomlán an linbh- go hintleachtúil, go mothálach, go fisiciúil, go spioradálta srl.
  • Meas a léiriú orainn féin agus ar dhaoine eile
  • Aire agus éisteacht a thabhairt do bhaill an pobail scoile

Tá an scoil ag feidhmiú ar an bprionsabal go bhfuil gach duine sa phobal speisialta ina slí féin agus go gcaithfear go cóir, ionann agus le dígnít, le gach ball de phobal na scoile.

Cothaíotar atmaisféar taitneamhach, comhoibritheach, measúil sa timpeallacht scoile, ina mbíonn an bhéim ar an ndearfacht, ar an oideachas agus ar an gcultúr Gaelach. 

Stair Na Scoile – History of the School

Osclaíodh Gaelscoil Charraig Ui Leighin ar an 2ú Meán Fomhair 1985, le ceathrar déag leanbh ar an rolla. Ag an am, bhí an scoil lonnaithe ináirde staighre san Ionad Pobail. Bhí na coinníollacha deacair agus bhí sean aithne ag gach éinne ar an gcófra dearg agus an cófra glas! Is istigh ins na cófraí seo a chuireamar gach rud taréis scoile. Ní raibh morán spáis againn ach bhíomar an-sásta.

Sna blianta beaga ina dhiaidh sin, d’fhás líon na ndaltaí. Nuair a aistrigh an scoil go dtí Bóthar Chorcaí i 1987,

bhí Múinteoir Martina agus Múinteoir Siobhán inár dteannta agus sna blianta ina dhiaidh sin tháinig Múinteoir Nóirín, Múinteoir Gearóidín, Múinteoir Máire, Múinteoir Séamus Múinteoir Johnny agus Múinteoir Áine.

Cé nách raibh mórán spáis againn, bhíomar go léir sona, sásta le chéile. D’fhanamar sa bhfoirgneamh ar Bhóthar Chorcaí go 2001.

Bhí sráid de sheomraí réamhdhéanta ar chúl an fhoirgnimh agus bhí an spás ana bheag, go háirithe an spás sa chlós.

Foireann – Staff

Príomh Oide: Séamus De Londra

Leas-Príomh Oide: Siobháin Ní Chuana

Príomhoide Cúnta: Seán Mac Cárthaigh


Naíonáin Bheaga: Faye, Orla, Mary

Naíonáin Mhóra: Saidhbh, James, Úna Ní M


Rang a haon: Máire B/Nóra, Emma, Gregg

Rang a dó: Ailíse, Clár Ní S, Cláir Nic C


Rang a trí: Therese, Sinéad, Emer

Rang a ceathair: Rob, Aisling, Brian


Rang a cúig: Caoimhín, Seán, Sinéad

Rang a sé: Danny, Ciara Nic G, Olivia


Oideachas Speisialta:

Múinteoir Caitríona

Múinteoir Máire / Elaine

Múinteoir Cláir Ní M 

Muinteoir Aoife/Colette

Múinteoir Úna P

Múinteoir Eibhlín

Múinteoir Emma

Múinteoir Niamh


Cuntóirí Riachtanais Speisialta sa scoil:

Eibhlín, Linda agus Aoife


Rúnaí:  Mary O Donnell

Feighlí: Billy O Shea