Nuacht / News

Ó is maith liom dul ar scoil


Chuireamar fàilte mhòr roimh na naìonàn nua a thosaigh linn le dèanaì.
Tà siad ag baint ard taitneamh as na laethanta sona, spraoiùl sa Ghaelscoil agus ag foghlaim alàn idir spòrt, ceol agus an Ghaeilge gan dabht!! 
Guìmid gach rath orthu anois agus i gcònaì. Maith sibh a phàistì!!
Buìochas,Orla, Mary, Fay.